El procés de mediació

La mediació és un mètode per resoldre conflictes alternatiu a la via judicial, on les parts implicades decideixen voluntàriament dialogar per intentar arribar a un acord de manera pacífica i conjunta.

Validesa Acord 2

La validesa dels acords

Els acords assolits durant el procés de mediació tindran validesa jurídica davant dels tribunals com si es tractés d’un contracte, i se’ls podrà donar força executiva a través de la protocol·lització notarial.

Mediador 2

La figura del mediador

Durant el procés, el mediador s’erigeix com una figura totalment imparcial i neutral que facilita el diàleg per tal d’assolir l’acord, que serà construït per les pròpies parts, ja que són elles les que disposen de més informació i eines. Així doncs, el mediador no imposarà solucions ni aconsellarà, però sí guiarà el procés.

Requisits 2

Els requisits

En tractar-se d’un procés voluntari i confidencial, la mediació exigeix un alt nivell de compromís de tots els participants, inclòs el mediador. L’honestedat serà un pilar imprescindible en el procés, ja que de la informació proporcionada en dependrà l’èxit del procés. Així, a més informació i implicació, menor serà el temps per arribar a un acord.

La mediació suposa un canvi de paradigma, ja que permet passar del “on està el problema i qui n’és el culpable”, al “on està la solució i com podem arribar-hi entre tots”.

Els nostres serveis

Preguntes freqüents

Com és un procés de mediació?

El procés és totalment voluntari, confidencial i personalíssim, per la qual cosa les persones que intervenen com a parts són lliures de seguir immersos en el procés i, alhora, són les que decideixen com volen resoldre el seu conflicte.

Què fa i com actua el mediador?

El mediador es un professional acreditat que no imposa solucions, ni aconsella, ni assessora. Es tracta d’una figura imparcial que acompanya les parts en el procés per tal de resoldre el conflicte mitjançant l’establiment d’acords.

Qui intervé en un procés de mediació?

En la mediació intervenen les persones que voluntàriament hagin decidit assistir-hi i la persona mediadora. També poden intervenir altres persones que es considerin necessàries, com afectats en la relació o assessors.

Què es demana a les persones que van a mediació?

Les parts han d’actuar amb correcció durant tot el procés tant envers l’altra part com respecte al mediador. Han de col·laborar pacíficament en el procés per fer possible l’acord, i han de respectar la confidencialitat de tot el que es tracta en el procés i de la documentació que s’aporti.

Quins efectes té l’acord de mediació?

L’acord de mediació és un acord entre les parts que té el mateix valor que un contracte. Si les parts volen donar-li un efecte executiu, podran protocol·litzar-lo en escriptura pública davant notari, o bé mitjançant la seva homologació judicial.

Quan es pot anar a mediació? Com he de fer-ho?

Qualsevol persona pot anar a un procés de mediació tant abans com durant o després d’un procés judicial.

El procés judicial no impedeix la mediació, que es pot iniciar posant-se en contacte amb un mediador privat o un servei de mediació públic.

Dins del procés judicial també es pot arribar a la mediació per derivació judicial, quan així ho sol·liciti una de les parts o quan el jutge ho cregui convenient.

El sol·licitant podrà donar les dades de l’altra part amb la que estigui en conflicte i el mediador designat es comunicarà amb les dues parts per a iniciar el procés.

Què passa si ja he iniciat un procés judicial?

Les parts poden sol·licitar conjuntament la suspensió del procediment judicial mentre dura el procés de mediació i presentar l’acord al que hagin arribat com un acord extrajudicial amb la finalitat de donar per acabat el procés judicial.

Si no hi ha accions judicials interposades, en iniciar el procés de mediació les parts s’han de comprometre a no iniciar-les, per no dificultar el procés.

Si tinc advocat, què ha de fer en el procés de mediació?

L’advocat no és una part en el procés de mediació, ja que aquest és personalíssim. Si els mediats volen la seva presència, es pot acordar la presència dels advocats en el procés. És important que l’advocat assessori al seu client en el procés de mediació.

En el cas de mediacions judicials, l’advocat és qui aportarà al jutjat els acords redactats en la forma legalment establerta.

Els advocats de les parts poden col·laborar durant tot el procés, aconsellant els seus clients per a que participin tranquil·lament en el procés de mediació, i també assessorant per a que els acords que es puguin prendre s’ajustin a la llei.