Particulares 2

Serveis per a particulars

Empresas 2

Serveis per a empreses i organitzacions

PROCESSOS DE MEDIACIÓ

Cada procés de mediació és únic i requereix enfocaments diversos. La seva durada pot ser molt diferent depenent del tipus de controvèrsia, i la disponibilitat de les parts. Per aquest motiu, el millor és que es posin en contacte amb nosaltres i ens demanin un pressupost per a dur a terme la seva mediació.

PROCESSOS DE MEDIACIÓ

Cada procés de mediació és únic i requereix enfocaments diversos. La seva durada pot ser molt diferent depenent del tipus de controvèrsia, i la disponibilitat de les parts. Per aquest motiu, el millor és que es posin en contacte amb nosaltres i ens demanin un pressupost per a dur a terme la seva mediació.

ALTRES PROCESSOS ADR

Des de l’assessorament, sota el principi de la confidencialitat, fem un primer estudi i diagnòstic del conflicte i oferim altres vies alternatives de resolució, possibles i  més adients, per trobar la  millor sortida al conflicte, mitjançant:

Facilitació: Reunits amb les parts en recollim les peticions i les demandes d’aquestes, així com tota la informació, la unifiquem i la presentem amb la finalitat de crear confiança, suavitzar relacions i trobar un objectiu comú de consens.

Intermediació: Ens reunim individualment amb cada una de les parts i mirem de presentar ofertes i contraofertes, fent suggeriments d’opcions en benefici de les dues parts.

Conciliació: Estudiats els arguments de cada una de les parts i partint de la legislació que ens empara, fem  una proposta concreta i viable de solució del conflicte, la qual es presenta a les parts per la seva acceptació.

Negociació: Les parts manifesten quins són els seus interessos en un cas concret, podent-hi estar presents o no, i recíprocament es traslladen les propostes a l’altra part, a fi de concretar una opció determinada per a resoldre el conflicte.

ASSESSORAMENT

En el cas que necessiti un assessorament concret dins la seva organització, li farem un estudi que comprendrà les actuacions concretes a dur a terme, la seva durada i el seu cost.

FORMACIÓ

Oferim cursos de formació en els àmbits que siguin de l’interès de la seva organització. Per a dur a terme les sessions contractades escollirem de les nostres professionals aquelles que, segons especialització i disponibilitat, puguin oferir un millor servei. Depenent de la durada, nombre de sessions, desplaçaments, etc., presentarem una proposta de continguts i pressupost econòmic adaptats a les seves necessitats.

Àmbits d’actuació

MERCANTIL

Societats i entitats amb personalitat jurídica

 • Relacions internes entre socis: incorporació i exclusió de socis, conflictes d’interessos, impugnació d’acords.
 • Relacions econòmiques: liquidacions, ampliacions, venda de participacions.
 • Relacions externes: conflictes de competència, concurs de creditors, accions judicials, relacions laborals.

Empresa familiar

 • Vida empresarial.
 • Relació dels membres.
 • Protocols familiars.
 • Jerarquització.
 • Incorporació de noves generacions de socis.
 • Retribucions.
 • Compravenda d’accions.
 • Nomenaments d’administradors i apoderats.
 • Drets de participació i de successió .
 • Accions judicials.
 • Acords extrajudicials.
 • Relacions econòmiques.

FAMÍLIA

Relacions familiars i parelles de fet

 • Reclamacions de custòdia.
 • Plans de parentalitat.
 • Relacions progenitors.
 • Filiacions.
 • Règim de visites.
 • Acords d’adopció, relacions adoptat-adoptant.
 • Conflictes familiars respecte a parents.
 • Conflictes generacionals.
 • Reclamacions de vivenda, drets d’ús, drets d’habitació, acords sobre aixovar.
 • Acords econòmics, pensions d’aliments, pensions compensatòries i indemnització per raó de matrimoni.
 • Repercussions econòmic matrimonials.
 • Liquidació de règim econòmic matrimonial, liquidacions de béns comuns, divisió de cosa comú.
 • Interpretació de clàusules d’acords i capítols matrimonials.

 

Relacions pares-fills

 • Relacions de convivència.
 • Relacions de respecte i tracte.
 • Conflictes de comunicació.
 • Pactes familiars amb adolescents, independència econòmica, drets d’aliments, auxili familiar.
 • Conflictes escolars.

 

Gent gran

 • Relacions familiars.
 • Conflictes de servei domèstic i cuidadors.
 • Conflictes de convivència.
 • Ajuda mútua.
 • Relacions amb terceres persones.
 • Conflictes de casals d’avis.
 • Conflictes residencials.
 • Accions judicials.
 • Conflictes amb entitats bancàries.

CONSUM

 • Relacions amb els consumidors i els usuaris.
 • Relacions amb empreses i professionals de serveis.
 • Interpretació de clàusules abusives.
 • Queixes, accions, limitacions de drets.

HERÈNCIES I SUCCESSIONS

 • Relacions entre hereus, drets de successions.
 • Declaracions d’hereus.
 • Interpretació de testaments i clàusules testamentàries.
 • Acceptacions d’herència.
 • Reclamació de legítimes.
 • Entregues de llegats.
 • Accions testamentaries.
 • Inventaris de béns.
 • Liquidacions de patrimoni.
 • Accions i reclamacions judicials.
 • Acords d’ inventaris judicials.
 • Deutes i càrregues hereditàries.
 • Determinació del cabal relicte.
 • Conflictes amb assegurances de vida i assegurances de defunció.
 • Repartiment de béns.

IMMOBILIARI

Contractes de compravenda

 • Conflictes i interpretacions de clàusules contractuals.
 • Contractes de garantia.
 • Contractes d’arres.
 • Compravenda amb opcions de compra.
 • Compravenda de finques rústegues, urbanes, solars, places d’aparcament, vivendes, locals.
 • Compravenda a terminis.
 • Contractes amb condicions.
 • Reclamacions d’impagament de deutes, de documentació i certificació legal.
 • Conflictes de vicis en l’edificació, desperfectes, danys, incompliments de contractes.
 • Permutes, reclamació de contractes de vivendes en procés de construcció.
 • Compravendes amb intervenció de menors, amb intervenció d’estrangers.
 • Contractes d’agència immobiliària.
 • Contractes d’obra.
 • Contractes d’edificació.
 • Contractes de serveis i subministres

URBANÍSTIC

Contractes d’obra

 • Conflictes sorgits entre promotors, constructors, responsables d’obres.

 

Servituds, immissions, llindars

 • Modificacions inconsentides, conflictes de mitjaneres, conflictes entre finques.

ARRENDAMENTS

Urbans

 • Relacions entre arrendatari i propietari.
 • Reclamacions de renda, increments de renda, desnonaments, motius de resolució de contractes.
 • Causes de necessitat.
 • Precaris, ocupes.
 • Reclamació de fiances, danys i perjudicis.
 • Interpretació de clàusules contractuals, opcions de compra, drets d’habitació.
 • Acords sobre terminis contractuals.
 • Serveis, activitats molestes, olors, sorolls, relacions de veïns.
 • Accions judicials, acords extrajudicials

 

Rústecs

 

Altres contractes d’arrendament

 • Apartaments turístics; arrendaments d’habitació

PROPIETAT HORITZONTAL

Conflictes interns de la comunitat de propietaris

 • Reclamació de quotes.
 • Adopció d’acords, quòrums.
 • Interpretació dels Estatuts de la Comunitat.
 • Coeficients de propietat.
 • Ús dels elements comuns.
 • Acords de derrames, fons de reserva, clàusules de règim intern.
 • Relacions entre copropietaris.
 • Impugnació d’acords.
 • Modificació d’estatuts.
 • Conflictes en urbanitzacions de parcel·les.

 

Conflictes externs

 • Conflictes derivats de la contractació de serveis, porteria, ascensors, obres, finançament, assegurances, relacions amb tercers, formalització de contractes de serveis i obres, reclamacions externes.

ALTRES CONTRACTES

Donacions

 • Conflictes derivats de donacions i préstecs.
 • Donacions condicionades, acceptacions, relacions donant-donatari.
 • Responsabilitats derivades de les donacions.
 • Conflictes d’interessos.
 • Interpretacions de les escriptures de donació.
 • Altres conflictes derivats de contractes de préstec.
 • Contractes de mandat.
 • Contractes de reconeixement de deute.
 • Contractes de cessió de drets.
 • Contractes de precari.
 • Assegurances.

COMUNITATS DE BÉNS

 • Conflictes de divisió de cosa comuna.
 • Alteracions.
 • Despeses.
 • Reclamació de danys.

SANITARI

 • Conflictes derivats de accions mèdiques entre el professionals i personal del servei sanitari i l’usuari.

ORGANITZACIONAL

 • Conflictes sorgits dins la pròpia organització, ja sigui empresarial, familiar, despatx professional, col·legi professional, associació, fundació, personal intern.

ESCOLAR

 • Conflictes en centres escolars i de formació a nivell de estudiants.
 • Conflictes entre el personal docent i els estudiants, entre els pares i el personal docent.

Descarrega’t les nostres presentacions corporatives en format PDF.

Presentació per particularsPresentació per empreses

Si tens qualsevol dubte, consulta o sol·licitud de pressupost, contacta’ns.

Contacta'ns